100% naturalne
składniki
Darmowa dostawa
od 70 zł
Wysyłka
w 48 godzin
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://sklep.daniababcizosi.pl z 12.02.2024

I. Słowniczek:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://sklep.daniababcizosi.pl
 2. Usługodawca – REDO Witold Sysiak, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, NIP: 1230998847, REGON: 015663861
 3. Strona Internetowa - https://sklep.daniababcizosi.pl
 4. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.daniababcizosi.pl za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia
 5. Klient – osoba fizyczna korzystająca usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Klienta w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Serwis Klienta - serwis znajdujący się na stronie internetowej, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego, określonych w niniejszym Regulaminie
 7. Konto Klienta – indywidualne konto utworzone w wyniku rejestracji Klienta w Serwisie Klienta
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru
 10. Punkt Odbioru Osobistego – ul. Bobrowiecka 31a, 05-502 Kamionka, tel. 227574088
 11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 12. Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 13. Umowa Sprzedaży – umowa dotycząca nabycia Towaru, zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Klienta, będąca umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta
 14. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.)
 15. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm.)

 

II. Zasady korzystania z Serwisu Klienta.

 1. Klient zobowiązuje się korzystać z Serwisu Klienta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz właściwych przepisach prawa.
 2. Zabronione jest wprowadzanie przez Klienta treści bezprawnych do jakiegokolwiek elementu Sklepu lub usługi. W szczególności zabronione jest dodawanie treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, sprzecznych z dobrymi obyczajami, wulgarnych, ksenofobicznych, stanowiących groźby lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 1. Na Stronie Internetowej lub przy użyciu Serwisu Klienta Usługodawca:
  1. prezentuje Klientom Towar;
  2. udostępnia Serwis Klienta;
  3. zamieszcza dane kontaktowe oraz wszelkie dane niezbędne do realizowania płatności;
  4. zamieszcza informacje na temat możliwych sposobów dostawy zamówionych Towarów oraz związanych z tym kosztów;
  5. udostępnia Klientowi: regulamin oraz politykę prywatności;
  6. umożliwia utworzenie Konta Klienta i korzystanie z Konta Klienta;
  7. przyjmuje Zamówienia
 2. Rejestracja w Serwisie Klienta oraz utworzenie Konta Klienta umożliwia Klientowi:
  1. składanie Zamówień i podejmowanie wszelkich innych czynności ukierunkowanych na zawarcie Umowy Sprzedaży;
  2. wgląd do historii Zamówień i danych w Koncie Klienta;
  3. zamieszczanie opinii nt. zamówionych Towarów
 1. Rejestracja w Serwisie Klienta, składanie Zamówień oraz podejmowanie wszelkich innych czynności związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę odbywa się są poprzez wypełnienie oraz zatwierdzenie odpowiednich formularzy elektronicznych w Serwisie Klienta, w drodze wymiany wiadomości email lub w inny sposób określony niniejszym Regulaminem.

 

IV. Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

Zakazane jest dostarczanie Usługodawcy lub prezentowanie z wykorzystaniem bądź za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w związku z korzystaniem z Serwisu Klienta przez Klienta w jakiejkolwiek formie lub postaci treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

 • naruszających kogokolwiek dobra osobiste;
 • pozyskanych nielegalnie lub udostępnianych, przetwarzanych lub w jakikolwiek innych sposób wykorzystywanych z naruszeniem praw osób trzecich;
 • stanowiących własność intelektualną osób trzecich (w szczególności objętych ochroną prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej);
 • bez zgody osób uprawnionych z tego tytułu;
 • takich, których rozpowszechnianie jest zakazane prawem lub może stanowić przestępstwo (w szczególności propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych).

 

V. Warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży oraz składania Zamówień.

 1. Prezentacja Towaru przez Usługodawcę na Stronie Internetowej nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o Towarach podane na Stronie Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient podejmuje kroki opisane w niniejszym Regulaminie, a w szczególności:
  1. dokonuje wyboru Towaru prezentowanego na Stronie Internetowej Usługodawcy poprzez kliknięcie w pole „do koszyka”, dostępne przy każdym z Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym a następnie „złóż zamówienie”;
  2. składa Zamówienie inicjowane poprzez kliknięcie w pole „zamawiam”;
  3. w zakładce „Twoje Dane” dokonuje wyboru następujących opcji:
   • „Nie mam jeszcze konta” – wybór tej opcji skutkuje założeniem Konta Klienta w Serwisie Klienta poprzez podanie danych niezbędnych do założenia Konta Klienta;
   • „Zakupy bez rejestracji” – wybór tej opcji umożliwia złożenie Zamówienia bez konieczności rejestracji i tym samym zakładania Konta Klienta w Serwisie Klienta;
   • „Mam już konto w sklepie” - opcja dostępna dla Klientów, którzy dokonali wcześniej rejestracji w Serwisie Klienta.
 1. Usługodawca potwierdza złożenie przez Klienta Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany w procesie składania Zamówienia, zawierającej następujące informacje: - numer zamówienia - datę złożenia zamówienia - warunki dostawy (sposób dostawy, koszt dostawy oraz miejsce dostawy) - wybrany rodzaj płatności - nazwa Towaru - ilość Towaru - dane teleadresowe Klienta - cena Towaru wraz z wysokością podatku VAT - dane teleadresowe Usługodawcy
 2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres bok@sysfoods.pl lub wysyłając pocztą na adres: REDO Witold Sysiak, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin.
 4. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sposób zwrotu płatności określa w punkcie XIII niniejszego regulaminu, pkt 4.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy.

 

VI. Założenie Konta Klienta (Rejestracja). Korzystanie z Konta Klienta.

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu Klienta jest rejestracja Konta Klienta.
 2. Rejestracja Konta Klienta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce Zaloguj się.
 3. Warunkiem ukończenia procesu rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 4. O ukończeniu procesu rejestracji Konta Klienta, Klient zostaje poinformowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany w procesie rejestracji.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia założenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowy o korzystanie z Serwisu Klienta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Logowanie się w Serwisie Klienta odbywa się przy użyciu loginu i hasła do Konta Klienta. Loginem jest adres email Klienta podany podczas rejestracji.
 7. Zaleca się chronienie hasła i loginu do Konta Klienta przed dostępem osób niepowołanych.
 8. Jeżeli dane Klienta uległy zmianie, Klient powinien zgłosić zmianę tych danych za pośrednictwem Konta Klienta.
 9. Klient może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Serwisu Klienta, wypowiadając umowę o korzystanie z Serwisu Klienta poprzez wysłanie Usługodawcy wiadomości email na adres bok@sysfoods.pl z wnioskiem o usunięcie Konta Klienta. Zakończenie korzystania z Serwisu Klienta lub usunięcie Konta Klienta w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym skutkuje rozwiązaniem umowy o korzystanie z Serwisu Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, iż rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu Klienta uniemożliwia korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Klienta.

 

VII. Dostawa Towaru.

 1. Dostawa zamówionego Towaru następuje w miejscu i czasie określonym podczas składania Zamówienia. Usługodawca zobowiązany jest do wysłania towaru w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia dokonania płatności przez Klienta, chyba że w opisie konkretnego towaru wskazany został dłuższy termin lub Klient zdecyduje się na odbiór osobisty towaru.
 2. Przy składaniu Zamówienia Klient dokonuje wyboru warunków dostawy spośród wskazanych opcji. Aktualne Klient ma możliwość wyboru jednej z następujących form dostawy:
  • Paczkomat InPost
   • koszt: 12,5 zł
   • przewidywany czas dostawy od nadania paczki: 1-2 dni robocze
   • darmowa dostawa dla zakupów od 70 zł
  • Kurier DPD - koszt 15 zł
   • koszt: 15 zł
   • przewidywany czas dostawy od nadania paczki: 1-2 dni robocze
   • darmowa dostawa dla zakupów od 150 zł
  • Odbiór osobisty
   • koszt: 0 zł
   • adres i godziny odbioru: ul. Bobrowiecka 31a, 05-502 Kamionka, godz. 7-15
 3. Odbioru osobistego można dokonać po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 pod adresem: ul. Bobrowiecka 31a, 05-502 Kamionka.

 

VIII. Płatności.

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Klient ma możliwość wybrania następujących opcji płatności za zamówione Towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. "Przelew natychmiastowy" - usługa realizowana przez system płatności elektorniczny Autopay S.A. Klient ma możliwość dokonania płatności za pośrednictwem usługodawcy w następujących formach:
   1. BLIK
   2. Przelew internetowy
   3. Przelew tradycyjny
  2. "PayU" - usługa realizowana przez system płatności elektorniczny PayU S.A. Klient ma możliwość dokonania płatności za pośrednictwem usługodawcy w następujących formach:
   1. BLIK
   2. Przelew internetowy lub przelew tradycyjny
   3. Płatność kartą debetową lub kredytową: Visa, MasterCard
   4. Apple Pay, Google Pay, Masterpass, Visa Checkout
   5. Twisto Pay (system odroczonej płatności)
  3. "BLIK" - forma płatności BLIK jest realizowana przez system płatności elektorniczny Autopay S.A.
  4. "Przelew tradycyjny" - forma płatności przelewu tradycyjnego jest realizowana przez bank wybrany przez Klienta. Realizacja
  5. "Płatność gotówką" - opcja możliwa jedynie przy wyborze formy dostawy: "Odbiór osobisty" i realizowana w siedzibie Usługodawcy.
 1. Realizacja Zamówienia odbywa się po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji płatności od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego po wpłynięciu wpłaty na konto Usługodawcy.
 2. Zwrot należności wpłaconych przez Klienta na konto Usługodawcy następuje maksymalnie w ciągu 14 (czternastu) dni w przypadku:
  1. anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (wówczas zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją.
  2. zwrotu Towaru (odstąpienia od umowy) z Zamówienia, które zostało dostarczone Klientowi;
  3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy.
 3. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są:
  1. PayU S.A.
  2. Autopay S.A.

 

IX. Dane osobowe.

 1. Informacje wskazane poniżej zostają Klientowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu Internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma REDO Witold Sysiak. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: bok@sysfoods.pl lub: REDO Witold Sysiak, ul. Frezerów 3, 20209 Lublin.
 4. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego są przetwarzane m. in. w następującym zakresie:
  1. w celu wykonywania zawartych z Klientem umów sprzedaży towarów ze Sklepu Internetowego - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu Internetowego;
  2. w celu prowadzenia Konta Klienta - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu Internetowego;
  3. w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
  4. jeżeli Klient wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Klienta, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Klienta jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili; klient może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem Internetowym,
  5. w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Klientów;
  6. w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Klienta w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
 1. Dokonując zakupów w Sklepie Klient podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep Internetowy umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 2. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Klienta podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Klienta towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
 3. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Klienta jego danych.
 4. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach.
 5. Na zasadach określonych w RODO Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 6. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Administratora.

 

X. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad, z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 miesięcy w momencie dostarczenia.
 2. Jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady określone w Kodeksie cywilnym.
 3. W razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej towaru Klient może, wedle swego uznania:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad;
  2. żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Koszty wymiany ponosi Usługodawca.
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana przez Klienta w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail bok@sysfoods.pl
 5. Reklamacja powinna zawierać:
  1. informację o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  2. wybór formy doprowadzenia towaru do zgodności z umową spośród przypadków wymienionych w ust. 3 powyżej lub form przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  3. dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację.
 6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, przekazując odpowiedź na papierze lub innym trwałym nośniku. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

XI. Zmiana Regulaminu.

Usługodawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Usługodawcy, zmianę zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Usługodawcę na obecnych warunkach. Usługodawca zawiadomi Klienta o zmianie Regulaminu, przesyłając mu zmieniony Regulamin na adres e-mail podany w Koncie Klienta. Zmiana Regulaminu będzie wiążąca dla Klienta od daty określonej w zawiadomieniu, nie krótszej niż 30 dni od daty wysłania w/w zawiadomienia na adres e-mail podany w Koncie Klienta, chyba że przed tą datą Klient dokona wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu Klienta.

 

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Klient ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
  3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 1. Informacje o sposobie dostępu do ww. procedur rozpatrywania reklamacji i rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji powstanie rozbieżność pomiędzy stanowiskiem Usługodawcy, a stanowiskiem Klienta, Usługodawca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl